YHDISTYKSEN
SÄÄNNÖT

ITP Suomi ry

ITP Finland rf

Yhdityksen säännöt

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on ITP Suomi ry – ITP Finland rf. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää englanninkielistä epävirallista nimeä ITP Finland. Kotipaikka Oulu ja toimialueena koko maa. Yhdistyksen kieli on suomi.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoitus on lisätä tunnettavuutta ja yleistä tietoutta harvinaisesta sairaudesta ITP (Immunologinen Trombosytopeeninen Purppura) sekä tarjota tietoa ja vertaistukea siihen sairastuneille ja heidän läheisilleen ja kehittää yhteistyötä suoraan tai välillisesti ITP:a sairastavien henkilöiden kanssa tekemisissä olevien viranomaisten, järjestöjen, säätiöiden ja muiden tahojen kesken.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

-kerää ja välittää ajantasaista tietoa ITP:sta sekä harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa

-järjestää jäsenilleen virkistys- ja vertaistukitoimintaa sekä luento- ja koulutustilaisuuksia

-tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa sekä Suomessa että muiden maiden vastaavien yhdistysten ja säätiöiden suuntaan, pyrkii verkottumaan näiden kanssa ja edistämään omalta osaltaan kansainvälistä yhteistyötä ITP:an liittyvän tietoisuuden edistämiseksi

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

-periä vuotuista jäsenmaksua

-ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

-toimeenpanna asianmukaisen luvan hankittuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä järjestää myyjäisiä ja maksullisia koulutus- ja luentotilaisuuksia

3§ JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä ITP:a sairastava henkilö tai hänen läheisensä, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä maksaa yhdistyksen jäsenmaksun.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö/säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset- ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4§ JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN

Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Mikäli jäsen haluaa erota, ei jo maksettua jäsenmaksua palauteta. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ JÄSENMAKSU

Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole pakollista vuotuista jäsenmaksua.

6§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-5 varsinaista jäsentä ja 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi tarvittaessa kutsua kokouksiin asiantuntijoita.

7§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja yksin.

Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen voi olla myös sellaisella henkilöllä, jolle hallitus on tämän oikeuden erikseen antanut.

8§ TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kokous kutsutaan koolle hallituksen WhatsApp-viestiryhmässä ja julkaisemalla kutsu yhdistyksen internetsivulla. Vuosikokous kutsutaan koolle julkisesti yhdistyksen sivulla ja sähköpostitse.

11§ VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio,liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet

8. päätetään hallituksen jäsenten määrä tulevalle kaudelle

9. päätetään millä tavalla yhdistyksen tuleva vuosikokous
kutsutaan koolle

10. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

11. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttumisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.